1. Spoločnosť

Ing. Peter Taraba - ASTAR., Heinolská ulica, Piešťany, IČO: 40 749 959, IČ-DPH: SK 1020 330 322
Obchodné podmienky sú platné od 01.01.2010

2. Spôsob objednávky

Tovar je možné objednať nasledovnými spôsobmi:
a/ prostredníctvom internetového obchodu
b/ zaslaním emailovej správy na info@automotion.sk s týmito náležitostami:
- meno a priezvisko alebo obchodné meno spoločnosti
- adresa
- IČO, DIČ, IČ-DPH
- kontaktný telefón
- predmet objednávky (kód tovaru a názov tovaru, množstvo, cena)
- spôsob doručenia
- spôsob platby
- adresu pre dodanie tovaru (ak nie je totožná s adresou kupujúceho)
c/ osobne

3. Objednávka

Kúpna zmluva vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie emailom, osobne alebo telefonicky. Kontakt potrebný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (prípadne jej časť) je považovaná za záväznú pre predávajúceho aj kupujúceho, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú obsah objednávky a termín doručenia.
Platnosť objednávky je 10 dní, ak nie je dohodnuté inak.
Osobné informácie poskytnuté zákazníkom slúžia výlučne pre potreby fakturácie. Firma Ing. Peter Taraba - ASTAR  sa zaväzuje k ochrane osobných údajov pred zneužitím na komerčné účely. Tieto údaje samozrejme nebudú poskytnuté ani tretej strane.

4. Storno

a/ Storno objednávky - odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru. Obe formy storno objednávky musí kupujúci vykonať písomnou formou, tj. emailom.
b/ Storno objednávky - odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (nesprávne uvedený kontakt, nemožnosť skontaktovať sa so zákazníkom emailom alebo telefonicky, atď.)
- tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru.
V prípade, že niektorá z týchto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho). V súlade so zákonom má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nasledovné podmienky. Treba kontaktovať predávajúceho, zažiadať o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákup. Potrebné je uviesť aj číslo účtu pre vrátenie peňazí. Ak je tovar už doručený a prevzatý, zákazník ho musí zaslať späť na adresu predajcu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
- tovar nesmie byť použitý
- tovar musí byť nepoškodený
- tovar musí byť kompletný (príslušenstvo, záručný list, návod, atď.)

Tovar je nutné poslať aj s dokladom o kúpe. Je ho vhodné posielať doporučene (nie na dobierku) a poistený, nakoľko sa nedá zaručiť jeho dodanie k predávajúcemu. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú kupujúcemu peniaze zaslané prevodom na účet zákazníka a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude žiaľ odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy akceptované a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy na základe neopraviteľnej závady výrobku, alebo viacnásobného servisného zásahu (3x tá istá závada alebo 4x rôzna závada potvrdená a uznaná servisným technikom počas záručnej doby) je potrebné doložiť všetky servisné vyjadrenia, ktoré servis vydal ku vzťahu predmetného výrobku.

6. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 3-14 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, samozrejme po dohovore s kupujúcim.
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na miesto uvedené v objednávke. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia, ak nie je v objednávke uvedené inak. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list.
Rozvoz tovaru je zaistený kuriérom po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu. Konkrétny spôsob dodania si zákazník zvolí v sekcii Košík pri objednávaní tovaru.

7. Ochrana osobných údajov

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, Úplná poštovná adresa, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje: Názov firmy, IČO, DIČ. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho.Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie. ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracoval ich vo všetkých svojich systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiac od doručenia odvolania súhlasu kupujúcom predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.